مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 25525
چاپ
 • بررسي اثرات اجتماعي و اقتصادي فعاليتهاي انجام‌شده در حوزه آبخيز زاينده‌رود زير حوزه .....
 • بررسي برآورد فرسايش و رسوب به دو روش ژئومرفولوژي و EPM (مطالعه موردي: حوزه آبخيز ......
 • ارزيابي اثر کمي متغيرهاي محيطي در رخداد فرسايش خندقي و معرفي مناسب‌ترين مدل پيش‌بيني رشد طولي خندق‌ها.
 • بررسي تاثير کمي تغييرات استفاده از اراضي در توليد رسوب (مطالعه موردي حوزه آبخيز ......
 • کاربرد مدل رياضي براي ارزيابي اثر عمليات آبخيزداري بر روي سيلاب در حوضه ......
 • منشاءيابي رخساره‌هاي فرسايش بادي و راهکار مبارزه (مطالعه موردي: .....
 • واسنجي و ارزيابي مدل‌هاي پيش‌بيني نسبت تحويل رسوب SDR (مطالعه موردي حوزه آبخيز .......
 • مقايسه روشهاي بيولوژيکي و مکانيکي مبارزه با فرسايش در منطقه ......
 • معيارها و شاخصهاي آب و خاک در تخريب اراضي (مطالعه موردي حوزه .....
 • نقش سازمانهاي غير دولتي و نهادهاي واسطه مردمي در شکل‌گيري مشارکت (حوزه آبخيز .......
 • برآورد ميزان فرسايش و رسوب با روش EPM و مقايسه آن با روش ژئومرفولوژي در حوزه (معرف) .......
 • بررسي تاثير رسوبات حاصل از پخش سيلاب در جذب و نگهداري رطوبت خاک به روش TDR (پخش سيلاب آب باريک بم.
 • تهيه و کاربرد منحني فرمان در بهره‌برداري از مخزن سد ........
 • بررسي فرسايش آبي يا استفاده از سه روش ژئومرفولوژي، FOURNIER و MPSIAC در حوزه آبخيز .......
 • ارزيابي دقت روشهاي ژئومرفولوژي، FAO و هيدروفيزيکي برآورد شدت فرسايش و رسوب خاک (مطالعه موردي در حوزه آبخيز ......
 • بررسي رابطه و نوع ميزان فرسايش با دو روش EPM و MPSIAC (مطالعه موردي حوزه آبخيز ......
 • تاثير مديريت کاربري اراضي در کاهش فرسايش خاک (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخيز ......
 • بررسي اثر تغيير کاربري اراضي بر رواناب و شکل هيدروگراف سيل با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردي حوزه آبخيز .......
 • ارزيابي چهار روش برآورد نرخ توليد رسوب (SDR) به منظور انتخاب مناسبترين روش (مطالعه موردي در حوزه آبخيز ...... .
 • مقايسه رسوب‌زايي خندق‌ها و رابطه آن با ويژگي‌هاي حوزه آبخيز و سازند زمين‌شناسي در اقليم‌هاي استان ......
 • بررسي تاثير عوامل ژئوفولوژي در زمين‌لغزش (مطالعه موردي حوزه آبخيز .......
 • واسنجي ضريب تلفات اوليه و زمان تا اوج در روش شماره منحني (CN) (مطالعه موردي در استان ......
 • واسنجي مدل فولر و تعيين ضريب طغيان منطقه‌اي (مطالعه موردي استان ........
 • ارزيابي مدلهاي LNRF، ارزش اطلاعاتي و تراکم سطح در پهنه‌بندي خطر زمين لغزش حوزه آبخيز ........
 • بررسي علل زمين لغزش روستاي .......
 • پهنه‌بندي سيل در بخشي از رودخانه زاينده‌رود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي رودخانه ........
 • بررسي روند تغييرات مورفولوژي مصب .........
 • سامانه تصميم‌يار مکاني (SDSS) در تعيين مناطق مناسب عمليات بيولوژيک و مکانيکي حفاظت خاک.

 

 


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->