مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 40042
چاپ
 • حذف زيستي واناديوم از واناديوم اکسايد اکتا اتيل پورفيرين به عنوان مدلي از پورفيرين هاي فلزي موجود در نفت خام
 • حذف بيولوژيک آلودگي هاي نفتي از خاک
 • سنتز و شناسايي ماده نانوحفره 41-MCM و استفاده از آن در تثبيت آنزيم‌ها
 • بررسي سنتز و زيست تخريب پذيري کوپليمر پيوندي آکريلونيتريل بر روي نشاسته
 • حذف بيولوژيک DSO از خاک هاي آلوده
 • استفاده از باکتري‌ها براي مقابله با ايجاد رسوبات واکسي در ترکيبات نفتي همراه واکس زياد
 • امولسيون زدايي زيستي سيستم دو فازي آب-نفت توسط ميکروارگانيسم ها
 • مدلسازي خوردگي ميكروبي حاصل از باكتري هاي كاهنده سولفات در برج هاي خنک کننده‌صنعت نفت
 • توليد و ارزيابي يک سورفکتانت زيستي جديد جهت ازدياد برداشت ميکروبي از نفت
 • بررسي عوامل موثر بر عملکرد مواد فعال سطحي (سورفكتانت) در ازدياد برداشت نفت
 • تعيين حداقل فشار امتزاجي در تزريق مخلوط چند گاز توسط معادلات حالت
 • پيش بيني تغييرات چگالي و گرانروي سيالات مخزن در اثر تزريق دي اکسيد کربن يا نيتروژن در فرآيند فرازآوري با گاز
 • مدل‌سازي‌ رسوب آسفالتين در مخازن نفت
 • بهبود خواص رئولوژيکي گلهاي حفاري با استفاده از کوپليمر پيوندي نشاسته-آکريل آميد
 • بررسي تاثير عوامل فرآيندي بر روي اندازه متوسط و توزيع اندازه ذرات (PSD) در پليمريزاسيون امولسيوني وينيل کلرايد در واكنشگاه ناپيوسته
 • به كار گيري تكنيك بيلان جمعيت در به دست آوردن توزيع اندازه خوشه‌هاي آسفالتين
 • بررسي تعادلات فازي مايع- مايع سيستم‌هاي سه‌تايي با همبستگي شيميايي
 • مدلسازي رياضي، شبيه‌سازي و مطالعه آزمايشگاهي جذب CO2 توسط آمين‌ها در يك برج جذب آكنده
 • سنتز زئوليت هاي نانو حفره A، X و Y به منظور حذف ترکيبات گوگردي از برش‌هاي نفتي
 • بررسي سينتيك رنگبري و معدني نمودن پسابهاي حاوي رنگزاهاي آلي در مخلوطهاي دوتايي واثر متقابل رنگزاها در فرآيند اکسيداسيون پيشرفته نانو فوتو کاتاليستي UV/nano-TiO2/H2O2
 • مدل‌سازي رياضي و شبيه‌سازي عمليات نم‌زدايي هوا توسط تري‌اتيلن‌گلايکول (TEG) در يک برج آکنده
 • تهيه و بررسي خواص فيزيکي و مکانيکي نانو کامپوزيت‌هاي نشاسته- خاک رس جهت کاربرد در صنايع بسته بندي
 • مدلسازي رياضي ، شبيه سازي و بررسي عملي جذب بخارات دي متيل فرم آميد (DMF) و اکريلونيتريل (AN) توسط آب در يك برج جذب آكنده در واحد اكريليك 1 شركت پلي اكريل ايران
 • مدلسازي رياضي و شبيه سازي جذب گاز CO2 در راکتورهاي داراي جريان هاي برخوردي محوري
 • سولفورزدايي از بنزين توسط زئوليت نانوحفره Y سنتز شده
 • مدل سازي رياضي و شبيه ‌سازي فرآيند كك‌زدايي کاتاليست در راکتورهاي واحد هيدروکراکر پالايشگاه بندرعباس و تهيه نرم‌ افزار كاربردي آن
 • مدلسازي و شبيه‌سازي راكتور بستر متحرك توليد تترافلوئوريد اورانيوم
 • توليد نانوکامپوزيت پلي (متيل‌متاکريلات/ خاک‌رس) به روش پليمريزاسيون RAFT (پليمريزاسيون انتقال زنجير برگشت‌پذير افزايشي- تجزيه‌اي)
 • تعيين آزمايشگاهي منحني تعادل فازي سيستم فورفورال، آروماتيک و روغن روان کننده در دماهاي مختلف
 • ايجاد پوشش¬هاي آندي با اکسيدهاي روتنيوم, ايريديوم و قلع روي تيتانيوم و بررسي پارامترهاي موثر بر عملکرد آن¬ها
 • بررسي آزمايشگاهي تاثير عوامل عملياتي بر روي خواص فيزيکي و مکانيکي نانو‌كامپوزيت پلي (وينيل الكل)- خاك رس (PVA/Clay)
 • بررسي تأثير عوامل فرآيندي بر روي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت¬هاي پلي-يورتان-خاك¬رس
 • جايگزيني حلال¬هاي ديگر به جاي فورفورال در استخراج آروماتيک¬ها از برش روغني و بهينه سازي شرايط با استفاده از شبيه¬سازي براي حلال جديد
 • مدل¬سازي برج RDC استخراج مايع – مايع در فرآيند توليد روغن روان¬کننده با استفاده از حلال فورفورال
 • شبيه سازي مونت کارلو در فرآيند تشکيل خوشه هاي آسفالتيني
 • بررسي تعادلات فازي مايع- مايع سيستم‌هاي آبي به وسيله شبيه‌سازي مولكولي مونت‌كارلو
 • مدل¬سازي تشکيل هيدرات گازي در سيستم¬هاي شامل ترکيب بهبود دهنده ساختمان هيدرات
 • بررسي اثر غلظت مواد فعال سطحي در حضورکربنات سديم بر تغيير ترشوندگي سنگ مخزن کربناته ....

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->