مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 27472
چاپ

رشته فيزيک-گرايش محض  

 • ليزرهاي پرقدرت و طراحي يک ليزر CO2
 • ·
 • بررسي نظري پيرامون پديده NMR و بررسي امکان ساخت آن در ايران
 • ·
 • اثر کوانتومي هال
 • ·
 • ليزرهاي GaAs و کاربرد آنها در مخابرات
 • ·
 • مدارهاي مجتمع اپتيکي (OIC)
 • ·
 • نظريه تابعي چگالي و کاربرد آن در محاسبه همدوش فلزات
 • ·
 • مطالعه و ساخت ليزر بخار مس با استفاده از کلرورمس
 • ·
 • بررسي ذخيره سازي انرژي خورشيدي با استفاده از گرماي نهان ذوب سولفات سديم دکاهيدرات
 • ·
 • تعميم نظريه گينزبرگ-لانداو
 • ·
 • بررسي نظري و تجربي اثر گالوانو مغناطيس در فلزات نيکل و نيکل واناديوم
 • ·
 • بررسي محاسبه ضرايب ترابري هليوم مايع سه عادي و اثر دماي محدود روي اين ضرايب
 • ·
 • بررسي تجربي فرآيند کندوپاش به روش تخليه با هدفهاي مسي و برنجي
 • ·
 • يون گيري اجسام عايق از هوا
 • ·
 • الکترتهاي آلي Organic Electrets
 • ·
 • ساخت تقويت کننده TEA ليزرگازکربنيک و اندازه گيري بهره آن
 • ·
 • حل معادله انتقال گرما و يافتن تغييرات ضريب شکست محيط در حضور تابش هاي ليزري
 • ·
 • ترکيب سنجه هاي فابري-پرو و ويژگي پالايندگي آنها
 • ·
 • مطالعه تجربي تغييرات ويژگيهاي مغناطيسي آهنرباهاي فريت باريوم با عمليات كرماني
 • ·

رشته فيزيک- گرايش ماده چگال        

 • شارش گرما در مواد مرکب و حل عددي معادله پواسن
 • بررسي خواص فيزيکي پيوندگاههاي جوزفسون
 • ·
 • توليد فريت آهن و بررسي خواص مغناطيسي آن
 • ·
 • محاسبه ترازهاي انرژي قلع(102Sn)
 • ·
 • افت و خيزهاي گرمايي ميخکوبي و خزش شار و نقش آنها در مقاومت ويژه الکتريکي ابر رساناهاي گرم
 • ·
 • بازآوايي مغناطيسي هسته اي (NMR) در ابر شارهHe-3
 • ·
 • لايه هاي ضدبازتاب در گستره مرئي تئوري،تکنولوژي و انجام چند نمونه
 • ·
 • بررسي نظري کوچ انرژي بين جايگاههاي کاتوره اي در بلورهاي يوني
 • ·
 • فرمولبندي توابع حالت كوانتومي در فضاي فاز
 • ·
 • تهيه فريت باريوم به روش همرسوبي
 • ·
 • محاسبة‌ طول‌ عمر شبه‌ ذرات‌ هليوم‌ سه‌ عادي به‌ روش‌ ميكروسكوپيك‌
 • ·
 • ساخت فوتورزيستورسلنيم و بررسي خواص فيزيکي آن
 • ·
 • بررسي اثرات جملات اتلافي بر تضعيف جريان در پيوندگاههاي جوزفسون
 • ·
 • ابرشارگي در ستارگان نوتروني
 • ·
 • تهيه و مطالعه آهنرباي فريت استرانسيوم
 • ·
 • تهيه‌ فريت‌ نرم‌ نيكل‌ روي‌ با استفاده‌ از اكسيدآهن‌ مجتمع‌ فولادمباركه‌ و مروري‌ برنظريه‌هاي‌ مربوط‌
 • ·
 • بهره گيري از نظريه تابعي چگالي براي مطالعه خواص ساختاري و الکتروني NaCl با استفاده از شبه پتانسيلهاي سديم و کلر توليد شده
 • ·
 • برخي از ويژگيهاي ابر شاره فرمي ( اسپين-يک ) : کاربرد در ليتيم شش( 6Li) قطبيده اسپيني
 • ·
 • بررسي پايداري فولرن ها بااستفاده از شبيه سازي ديناميک ملکولي تنگ-بست (TBMDS)
 • ·
 • مطالعه افت و خيزها در محدوده دماي گذار فاز نماتيک به همسانگرد در بلورهاي مايع محبوس
 • ·
 • مطالعه و ساخت مقاومتهاي لايه نازک فلزي و اندازه گيري مقاومت آنها
 • ·
 • رسانندگي گرمايي در YBa2Cu3O7-δ
 • ·
 • اثرات غيرموضعي برعمق نفوذ مغناطيسي ابر رساناهاي دماي گذار بالا
 • ·
 • مدل هابارد (بررسي حل دقيق در يک بعد)
 • ·
 • محاسبه انرژي تبادلي-همبستگي در نظريه تابعي چگالي با به کار بردن تقريب GGG
 • ·
 • طراحي و ساخت يک جداسازالکتروستاتيکي و مطالعه پديده هاي الکتروستاتيکي در فيزيک سطح
 • ·
 • ساخت سلولهاي خورشيدي p-n و اندازه گيري عمق پيوندگاه و بازده آن
 • ·
 • محاسبه گشتاور وارد بر تيغه بلور مايع نماتيك در ميدان مغناطيسي
 • ·
 • ديناميك دو شاره اي براي چگاله ي بوز- اينشتين خارج از ترازمندي موضعي با ناچگاله
 • ·
 • اندازه گيري و بررسي مقاومت ويژه الكتريكي و دماي كوري فريت هاي نيكل و نيكل – روي
 • ·
 • فازكوانتومي و آمار كسري
 • ·
 • رابطة بين فاز پا نكاراتنام و آمار كسري
 • ·
 • اثر جوزفسون در ابررساناهاي فولده، فريل، لاركين و اوچينيكف
 • ·
 • بررسي نظري و تجربي گذار فاز در بلورهاي مايع نماتيک
 • ·
 • وابستگي جريان جوزفسوني به دما
 • ·
 • دي الکتروفورز ذرات عايق و حبابها
 • ·
 • نظريه جايگزيده شدگي اندرسون گذار فلز – عايق در دو بعد
 • ·
 • بررسي مايع لوتينگر
 • ·
 • الکتريسيته دار شدن مايعات نارسانا در اثر عبور از لوله هاي فلزي و پلاستيکي
 • ·
 • محاسبه تحليلي و عددي گشتاور وارد بر تيغه نازك بلور مايع نماتيك در ميدان مغناطيسي
 • ·
 • تاثير فشاردر مرحله شکل دهي بر ويژگي هاي مغناطيسي فريت استرانسيوم ناهمسانگرد
 • ·
 • بررسي مغناطوتنگش در بس بلورهاي فريت نيكل-روي
 • ·
 • رسانندگي دستگاه هاي مزوسکوپي و تاثير همدوسي فاز بر آن
 • ·
 • ساخت حسگر گازي از سيليسيوم متخلخل و بررسي حسّاسيت آن نسبت به گاز O2
 • ·
 • بررسي پايداري نقطة كوانتومي Si/Ge به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
 • ·
 • مدل زومرفلد در نظرية ميدان كوانتومي كراندار
 • ·
 • بررسي پيشرفت هاي اخير در مدل آيزينگ
 • ·
 • بررسي امکان پذيري سنتز خود انتشار دما بالاي کاربيد تيتانيم و دي باريد تيتانيم در زمينه آهن
 • ·
 • مطالعه نظري و محاسبه ي اثرهاي اسپين مدار در Fe3Al توسط برنامه ي Wien2k
 • ·
 • محاسبه ي گاف انرژي بلور Na3As با استفاده از نرم افزار وين دو هزار
 • ·
 • تهية پودر نانومغناطيسي اورتوفريت استرانسيوم SrFeOx  به روش مكانوشيميايي و مطالعة خواص ساختاري، الکتروني و مغناطيسي آن
 • ·
 • تهيه سراميک هاي مگهمايت ومگنتيت با استفاده از اکسيد آهن تخليص شده فولاد مبارکه اصفهان
 • ·
 • بررسي رفتار الكتريكي لايه‌ي‌نازك كلر و آلومينيوم فتالوسيانين
 • ·
 • وابستگي دمايي عمق نفوذ در فيلم دي برايد منيزم (MgB2)
 • ·
 • بررسي خواص ساختاري و الکتروني ترکيب BeB2 و مقايسه آن با MgB2
 • ·
 • جستجوي ابررسانايي در NbB2
 • ·
 • شبيه سازي ساختار نواري و بررسي امكان وقوع ابررسانايي در آن
 • ·
 • محاسبه ي ماتريس پراكندگي نقطه ي كوانتومي
 • ·
 • تهيه پودر نانومتري فريت منگنز از روش همرسوبي
 • ·
 • بررسي تجربي ميرايي بارميرايي بار روي استات سلولز و تفلون
 • ·
 • ساخت نمونه هاي سيليسيوم متخلخل و بررسي خواص نوري آن
 • ·
 • تهيه فريت نرم منگنز به روش متداول سراميكي و بررسي خواص مغناطيسي آن
 • ·
 • رسانندگي گرمايي فاز A1 ابرشاره ي هليم سه
 • ·
 • رسانندگي گرمائي هال درابررساناهاي موج -d درحالت آميخته
 • ·
 • توليد نور غيرکلاسيک از نقطه هاي کوانتومي
 • ·
 • تهيه پودرهاي نانومتري فريت منگنز-روي با استفاده از روش مكانوشيميايي
 • ·
 • قطبش بلورهاي مايع فروالکتريک
 • ·
 • مطالعه ساختار هاي مغناطيسي در مقياس نانو متر
 • ·
 • بررسي رسانش گرمايي نانو لوله هاي کربني
 • ·
 • مقايسه ويژگي هاي سطح فرمي CeSn3 و LaSn3 با استفاده از نرم افزار WIEN2K
 • ·
 • تاثير زمان آسياب بر دماي تشکيل فاز فريت منگنز بس ريز
 • ·
 • ساخت يک دستگاه الکترون مولتي پلاير و اندازه گيري ضريب بهره ي آن
 • ·
 • نيروهاي بين ذره‌اي ناهمسانگرد در کلوئيدهاي غوطه‌ور در بلور مايع نماتيک
 • ·
 • تهيه پودرهاي نانومتري LiMn2O4 و بررسي رسانندگي الکتريکي آنها
 • ·
 • اثر هارتمن در تونل‌زني كوانتومي
 • ·
 • محاسبه ي زمان واهلش شبه ذرات گرم در ابرساناي موج- d
 • ·
 • تهيه‌ي پودرهاي نانومتري فريت باريوم شش گوشي نوع M به روش سل- ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
 • ·
 • تهيه فريت نيکل- روي نانومتري با استفاده از ترکيب روش متداول سراميکي و آلياژسازي مکانيکي
 • ·
 • تهيه پودرهاي نانومتري فريت منيزيم با روش مكانو شيميايي و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن
 • ·
 • محاسبه ي ساختار الکتروني و فشار گذار ژرمانيوم در فازهاي الماسي، β_tin و شش گوشي ساده
 • ·
 • تهيه پودرهاي نانومتري فريت ليتيوم به روش مكانوشيميايي و بررسي ويژگيهاي مغناطيسي آنها
 • ·
 • بررسي ويژگي هاي ساختاري و الکتروني فازهاي ژرمانيوم در فشارهاي بالا (Cmca, hcp, fcc, bcc, sc)
 • ·
 • بررسي خواص ساختاري و الکتروني فازهاي فشار بالاي cd، bct، sh Imma، Cmca، hcp در سيليسيوم
 • ·
 • بررسي خواص ساختاري و الکتروني فازهاي fcc,BC8,R8 سيليسيم
 • ·
 • مطالعه ي خواص مغناطيسي و بين لايه اي نانولايه هاي Co/Pd داراي ناهمسانگردي مغناطيسي عمودي با استفاده از پراكندگي پرتو ايكس
 • ·
 • محاسبات ابتدا به ساکن جهت بررسي خواص الکتروني و ساختاري سطوح مشترک Pb/Si
 • ·
 • تهيه ي اكسيد روي نانومتري به روش مكانوشيميايي و بررسي ويژگي¬هاي الكتريكي آن
 • ·
 • تهيه و بررسي ويژگي¬هاي مغناطيسي پودرهاي نانومتري فريت منگنز-روي به وسيله¬ي فرآيند مكانوشيميايي و استفاده از مخلوط فريت ¬هاي منگنز و روي از قبل تهيه شده
 • ·
 • امكان تشكيل شاره كوانتومي هليم سه يك بعدي در خلل و فرج نانو
 • ·
 • بررسي تجربي تأثير اکسيد آلومينيوم نانومتري بر ويژگي¬هاي ابررسانايي BSCCO
 • ·
 • ابر‌شارگي در گازهاي فرمي با تکانه زاويه‌اي مداري غيرصفر
 • ·
 • بررسي ساختار بين لايه¬اي و طول همبستگي افقي در نانوچندلايه¬اي¬هاي مغناطيسي Co/Ru
 • ·
 • بررسي خواص ساختاري و الکتروني ترکيب fcc-C60
 • ·

 

رشته فيزيک - گرايش هسته اي         

 • مدار همفرودي
 • ·
 • اندازه‌ گيري‌ شار نوتروني‌ چشمة‌ 241Am-Beدر ويزوفلاكس‌ نوترون‌
 • ·
 • بازسازي تصوير به روشهاي سه بعدي در برش نگاري پوزيتروني
 • ·
 • محاسبه اتلاف انرژي ذرات باردار در اثر عبور از مواد
 • ·
 • پژوهشي نظري بر ميکروميزرها
 • ·
 • مدل بوزوني برهمکنشدار هسته
 • ·
 • بررسي تجربي دمش اپتيکي روبيديم و راه اندازي دستگاه موجود
 • ·
 • توليد باريکه يون آرگون مثبت بوسيله تخليه الکتريکي کورونا
 • ·
 • هاله‌هاي‌ نوتروني
 • ·
 • تعيين نقاط بهينه در طراحي نوتروني قلب راکتور تحقيقاتي آب سنگين صد و پنجاه کيلو واتي براي توليد ايزوتوپ هاي پرتوزا
 • ·
 • بررسي هاله هاي پروتوني
 • ·
 • بررسي و ساخت يك نمونه لامپ گايگر
 • ·
 • طراحي و ساخت چشمه يوني هيدروژن
 • ·
 • واکافت عناصر سمي در رسوب رودخانه زاينده رود به روش فعال سازي نوتروني
 • ·
 • محاسبه چگالي هاي گذار تك ذره اي براي 20Ne(0)+به پنج حالت +(2)با استفاده از كد رايانه اي OXBASH
 • ·
 • گسيل انرژي از ايزومرهاي هسته‌اي منبعي نو براي توليد انرژي
 • ·
 • بررسي ابرتغييرشكل درهسته ها
 • ·
 • بررسي ساختار هسته اي ايزوتوپ هاي سبك فرد ـ فرد نقره
 • ·
 • بررسي و ساخت يك نمونه لامپ گايگر(2)
 • ·
 • شبيه سازي سه بعدي برش نگاري گسيلي پوزيتروني
 • ·
 • مدل بوزوني - فرميوني بر هم كنش دار
 • ·
 • محاسبه عمق – دز در آب براي الكترون‌ها  10keV- 10MeVتوسط كد رايانه‌اي MCNP
 • ·
 • بررسي ابرتقارن در هسته‌ها
 • ·
 • تهيه لايه ZnS(Ag)براي آشکارسازي تابش آلفا
 • ·
 • محاسبات مونت كارلو به منظور تعيين پارامترهاي چيدمان بهينه براي تعيين بور به كمك بيناب پرتو گاماي آني با استفاده از كد MCNP4C
 • ·
 • بررسي اثرات تابش باريکه الکترون بر پاسخ کالريمتر پلي استايرن در دزهاي بالا
 • ·
 • اندازه گيري غلظت برخي از آلاينده هاي زاينده رود به روش PGNAA
 • ·
 • طراحي يك دستگاه PGNAA براي تشخيص عناصر كادميوم و جيوه در خاك توسط كد MCNP
 • ·
 • طراحي و ساخت منبع تغذيه هسته اي و پيکره آن
 • ·

رشته فيزيک -  گرايش اتمي-مولکولي 

 • پژوهش نظري ليزرهاي بدون واروني جمعيت
 • ·
 • طراحي و ساخت ليزر يوني مس با کندوپاش در محيط تخليه کاتد توخالي
 • ·
 • رهيافت تابع-موجي مونت کارلو براي سيستمهاي کوانتومي دوترازي
 • ·
 • بررسي‌ نظري‌ الكترودهاي‌ ليزر پيوستة‌ CO2 با برانگيزش‌ RF و توان‌ 200 وات‌
 • ·
 • تداخل سنجي با اتم
 • ·
 • انتشارگر فاينمن براي چاه پتانسيل کروي
 • ·
 • بررسي امکان وجود C60 در مواد ميان ستاره اي
 • ·
 • بررسي پتانسيلهاي لينارد-ويشرت در استخراج ميدانهاي الکترومغناطيسي
 • ·
 • ماتريس پراکندگي در گرانش کوانتومي
 • ·
 • طراحي و ساخت دستگاه تداخل سنج فابري-پروي روبشي و اندازه گيري پهناي خطوط طيفي منبع سديم
 • ·
 • محاسبه توابع پاسخ بسامدي فضايي و انتقال اپتيكي دستگاههاي نوري
 • ·
 • دستگاه ليدار متحرك و مطالعه بيناب نمايي آلاينده هاي جوي
 • ·
 • برپايي دستگاه تمام نگاري و به كارگيري آن در مطالعة رشد نمونه هاي گياهي
 • ·
 • بيناب نمايي تبديل فوريه اي با تجهيزتداخل سنج مايكلسون موجود
 • ·
 • مطالعه نظري- تجربي يک ليزر Nd:YAG دميده شده با ليزر نيمرساناي (GaAl)Asو امکان ايجاد هماهنگ دوم با استفاده از بلور KTP
 • ·
 • برپايي ليزر بخار کلريد مس و دمش محلول رزينه اي توسط آن
 • ·
 • جنبه هاي نظري اپتيک تطبيقي و تصويرگيري از درون جو
 • ·
 • محاسبه آهنگ گسيل خود به خودي يک اتم برانگيخته دوترازي درون يک کاواک دي الکتريک درآشامنده و پاشنده
 • ·
 • طراحي يک نمونه سيستم اپتيکي زوم براي دستگاههاي تصوير بردار حرارتي
 • ·
 • روش ها و دستگاه هاي جبران سازي جبهه موج در اپتيک تطبيقي
 • ·
 • احساسگرهاي جبهه موج و روش هاي آشکارسازي ابيراهيهاي ديناميک آن
 • ·
 • كاربردهاي غير مخابراتي تارهاي نوري
 • ·
 • طراحي و ساخت پالاية چند لايه‌اي تداخلي فلز-دي‌الكتريك در گسترة مرئي به روش تراگسيل القايي
 • ·
 • بررسي و بهينه سازي پارامترهاي مؤثر در ساخت پوشش رساناي شفاف اپتيكي در گستره مرئي
 • ·
 • كاهش سرعت نور به روش شفافيت الكترومغناطيس القائيده
 • ·
 • مطالعه تجربي اثر گرمانوري با استفاده از ليزر CO2 پيوسته
 • ·
 • تعيين تجربي غلظت بور در محلول‌هايي از اسيدبوريك با روش واكافت گاماي آني با فعال‌سازي نوتروني
 • ·
 • برپايي ليزر رزينه‌اي تقويت‌شده با دمش ليزر نئوديميوم- ياگ
 • ·
 • طراحي و ساخت لايه‌هاي نازك اپتيكي با نمايه ضخامت متغير براي ساخت آينه‌هايي با بازتابندگي متغير به منظور توليد مد سوپر گوسي ليزر
 • ·
 • پراكندگي نور از يك اتم فوق سرد به دام افتاده
 • ·
 • ساعت هاي اتمي و بهبود بخشيدن به آن ها با استفاده از تله اندازي اتمي
 • ·
 • بررسي پارامترهاي مؤثر در ساخت پوشش آنتي استاتيك در گستره نور مرئي
 • ·
 • توليد و مشخصه‌يابي ذرات نانومتري فلزي با روش کندوسوز ليزري
 • ·
 • طراحي و ساخت شيشه‌هاي كم -گسيل (Low-E) در گستره فرو سرخ با استفاده از لايه نازك ITO
 • ·
 • بازسازي نمايه سطح و آشكارسازي ديجيتالي تغييرات نمايه سطح به روش تداخل‌سنجي گرته پيسه‌اي
 • ·
 • سرعت سنجي دوپلري ليزري شعله‌ها
 • ·
 • طراحي ليزر هيدرو‍ژني رامان
 • ·
 • مطالعه تجربي اثر انحراف گرمانوري با استفاده از ليزر CO2 پيوسته
 • ·
 • مكانيك كوانتومي يك نانو لوله دو حالته
 • ·
 • بررسي روشهاي حسگري جبهه موج و بازيابي محاسباتي تصاوير تخريب شده توسط اغتشاشات جو
 • ·
 • کليدزني Q ليزر نئودميوم ياگ با استفاده از جاذب اشباع پذير
 • ·
 • بررسي روش هاي توليد ذرات نانوساختار نيم رسانا گروه II-IV و توليد نانوذرات CdS آلائيده با مس
 • ·
 • مطالعه‌ي ديناميك كوانتومي سيستم برهمكنشي تك اتم به دام وافتاده و ميدان تابشي كوانتيده‌ي درون كاواك
 • ·
 • طراحي و ساخت پالايه‌ي تداخلي فلز– دي‌الكتريك با پهناي عبور چند نانومتر به روش تراگسيل القايي در گستره‌ي فروسرخ نزديک با استفاده از سيستم ضخامت‌سنجي اپتيکي
 • ·
 • مطالعه ي گسيل خودبه خود اتم دوترازي در حضور محيط مادي با ضريب شکست منفي
 • ·
 • برپايي ليزر جابه جايي رامان با دمش ليزر نئودميوم - ياگ
 • ·
 • بيناب نمايي مولكول هاي بزرگ
 • ·
 • بهينه سازي توزيع ضخامت لايه¬هاي نازک نانومتري روي سيگمنت هاي کروي با استفاده از شبيه سازي مونت کارلو و مقايسه¬ي آن با نتايج تجربي
 • ·
 • برپايي يك حسگر تار نوري با به كار گيري تداخل سنج فابري - پرو
 • ·
 • ساخت منبع تغذيه روبشي براي يک ليزر ديودي در طول موج 785 نانومتر جهت بيناب نمايي خطوط جذبي روبيديم درفاز بخار و اندازه گيري پهناي خطوط گذار
 • ·
 • بررسي تاثيرات اپتيکي واهمدوسي در ساختارهاي نانو
 • ·
 • نظريه کوانتومي براي مدارهاي مزوسکوپي
 • ·
 • حالت¬هاي درهم¬تنيده و اثرهاي غير کلاسيک تداخل کوانتومي در سامانه¬هاي دواتمي
 • ·
 • طرحواره‌هاي نظري براي جايگزيدگي مكان اتم مبتني بر آشكارسازي فوتون حاصل از گسيل خود‌به‌خود
 • ·

رشته فيزيک-  گرايش نجوم       

 • خور لرزه شناسي و کاربرد آن در مطالعه چرخش تفاضلي خورشيد
 • ·
 • دستگاههاي دوستاره اي تفکيک پذير و تعيين مدار آنها
 • ·

رشته فيزيک - گرايش آزاد   

 • قضيه هاگ در فضا-زمان گسسته
 • ·
 • حالت هاي همدوس گروه پوآنکاره
 • ·
 • توليد كامپوزيت دي بوريد تيتانيوم در زمينه نيكل به روش سنتز احتراقي
 • ·
 • کاربرد موجک ها در اپتيک کوانتومي
 • ·
 • محاسبه سطح مقطع راداري يک مخروط فلزي ايده آل
 • ·
 • عمق نفوذ مغناطيسي ابررساناهاي موج d- با استفاده از نظريه لندن
 • ·
 • کوانتش ميدان هاي الکترومغناطيسي در حضور يک نقطه ي کوانتومي نيمرسانا
 • ·
 • تغييرپذيري اوزون جوي و برهم کنش آن با ورد ايست و آرام سپهر پائيني
 • ·
 • برهم كنش نور غيركلاسيك با اتم دو ترازي: آشكارسازي نور غيركلاسيك
 • ·
 • اثرات جوي بر انتشار امواج الكترومغناطيسي و بررسي كانال هاي راديويي در منطقه خليج فارس
 • ·
 • بررسي ارتباط بين تابع اطلاع فيشر و معادلات كانونيك هاميلتون
 • ·
 • بررسي زماني و مکاني برخي از آلاينده هاي گازي در تهران بزرگ
 • ·
 • بررسي درهم تنيدگي کوانتومي يک اتم دو ترازه با ميدان فوتوني
 • ·
 • تهيه ي نانو پودرهاي گارنت هاي ايتريوم- آهن جانشاني شده با آلومينيوم و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آنها
 • ·
 • توزيع 40K و 232Thو 238U و 137Cs در برخي مناطق سواحل درياي خزر
 • ·
 • بر رسي آلودگي هوا و ارزيابي کيفيت هوا در اصفهان
 • ·
 • نظريه ي تعميم يافته ي (F(R گرانشي و کيهانشناسي جديد
 • ·
 • تاثير جانشاني روي با منيزيم بر ويژگي‌هاي مغناطيسي فريت منيزيم نانومتري
 • ·
 • توليد نانوذرات تک سايز نيمرساناي سولفيد کادميم آلائيده با نقره و بررسي کاربردهاي آن
 • ·
 • بهبود کوک¬پذيري يک ليزر ديود با طراحي کاواک خارجي براي بيناب¬نمايي روبيديم در فاز بخار
 • ·
 • اطلاع رساني كوانتومي در فضازمان خميده
 • ·
 • بررسي، شبيه سازي و طراحي بلور فوتوني با گاف نوار فوتوني کامل براي ناحيه ي مرئي
 • ·
 • درهم تنيدگي در نسبيت خاص
 • ·
 • محاسبه گشتاور مغناطيسي سطحي در بلورهاي حالت جامد α-Ce و γ-Ce
 • ·
 • بررسي نحوه توليد امواج THz و کاربرد آن در بيناب نمايي
 • ·

رشته فيزيک-  گرايش فيزيک دريا     

 • بررسي پارامترهاي هواشناسي و دريايي در پخش لکه نفت و مدل آلودگي نفتي در خليج فارس
 • ·
 • بررسي مشخصه هاي امواج ناشي از باد در خليج فارس( منطقه بوشهر)
 • ·

 


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->