مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 57915
چاپ

 

 

 

  • سنجش کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونيکی و استفاده از داده کاوی جهت افزایش کيفيت آموزش در این سیستم ها
  • بررسی تأثير بازی رايانه‌ای بر نگرش و پيشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
  • امکانسنجی اجرای يادگيری سيار در دانشگاه ها
  • کاربرد فن اوری اطلاعات در آموزش زبان
  • عارضه یابی ارزشیابی در دوره های آموزش مجازی دانشگاه ها
  • سنجش و ارزيابی ميزان اثر بخشی سيستم آموزش بر سبک فکری
  • بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرآيند تدريس و انگیزه تحصیلی دانش آموزان
  • ارتباط هوش چندگانه با مهارت هاي مديران در مدارس متوسطه شهر تهران
  • ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)
  • شناسایی و رتبه بندی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) در ساختار آموزش و پرورش (با روش AHP)
  • بررسی ميزان آگاهي معلمان از نظريه هاي يادگيري (رفتارگرايي، شناخت گرايي، شناختي – اجتماعي) و استفاده از آن در فرايند تدريس (مورد مقطع دبیرستان …)
  • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر يادگيري غير رسمي معلمان (مورد مقطع دبیرستان ….)
  • ارزشيابي كيفيت مراکز فني حرفه اي پسرانه شهر تهران و ارايه راهكارهاي بهبود آن
  • نقش تکنولوژی در يادگيری دانش آموزان
  •  بررسي عوامل انگيزشي و نگرشي موثر در پيشرفت تحصیلی دانش آموزان دبيرستان
  • رابطه هوش هیجانی و شادکامی دانشجویان
  • بررسی میزان اثربخشی سبک های مختلف آموزشی و ارائه سبک بهینه
  • رابطه مهارت های معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
  • ارزیابی کارایی و رتبه بندی دانشگاه های دولتی کشور با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)
  • بررسی رابطه عملکرد و رفتار معلمان با انگیزش درونی دانش آموزان
  • بررسي رابطه باورهاي فراشناختي با سلامت رواني دانش آموزان
  • بررسي رابطه باورهاي فراشناختي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
   • مدلسازی عوامل اجتماعی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
   • مدلسازی عوامل فرهنگی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
   • مدلسازی عوامل اقتصادی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
   • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
   • شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی با منطق فازی
   • طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه و ارائه راهکارهای افزایش آن
   • بررسی عوامل موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی در سیستم آموزش مجازی (E-Learning)
   • بررسی رابطه رواشناسی تربیتی با انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی و مهارت جزیی معلمان
   • نقش فراگیری اصول روانشناسی تربیتی در رضایت شغلی و مهارت کلی تدریس معلمان
   • بررسی تاثیر بازی های آموزشی کامپیوتری بر افزایش خلاقیت کودکان
   • ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)
   • کاربرد “نقشه هاي مفهومي” در راستای مشارکت و يادگيري همكارانه در آموزش الكترونيكي
   • ارزیابی کیفیت دوره های آموزش مجازی با استفاده از تئوری فازی
   • ارائه مدلي براي افزايش اثربخشي يادگيري در سيستمهاي آموزش مجازي
   • شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی
   • بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک
   • شناسایی عوامل كليدي موفقيت و سنجش ميزان اثربخشي آنها در يادگيري الكترونيكي در دانشگاه هاي كشور
   • ارائه مدلی جهت سنجش ميزان آمادگي و بلوغ يادگيري الكترونيكي در مراکز
   • بررسي ميزان اثربخشي عوامل كليدي موفقيت در يادگيري الكترونيكي در دانشگاه هاي كشور
   • تحلیل هزینه-فایده و  ارزيابي اقتصادي بكارگيري يادگيري الكترونيكي در نهادها
   • امکان سنجی اجرای آموزش های الکترونیکی در دوره متوسطه از دیدگاه دبیران (متن کامل پایان نامه موجود است)
   • نیازسنجی آموزشی کارکنان
   • طراحی الگوئی جهت زمينه سازي خلاقيت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسي آموزش متوسطه ايران
   • بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه
   • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی در دبیرستان ها
   • -رابطه الگوهای فرزندپروری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
   • -رابطه الگوهای فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان
   • نیازسنجی آموزشی کارکنان بخش آموزش دانشگاه …
   • بررسی سبک های مدیریت تعارض مدیران  ورابطه آن با فرهنگ سازمانی در اداره آموزش و پرورش
   • بررسی سبک های مدیریت تعارض مدیران  ورابطه آن با اثربخشی سازمانی در اداره آموزش و پرورش …
   • بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و موفقیت تحصیلی دانش آموزان
   • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت در اداره آموزش و پرورش …
   • بررسی و تحلیل موانع کارآفرینی در نظام آموزش و پرورش
   • بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی در اداره آموزش و پرورش
   • بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و کارایی در اداره آموزش و پرورش
   • پيش بيني وضعيت تحصيلي دانشجويان با استفاده از شبکه عصبی
   • بكارگيري داده كاوي براي كشف تاثيرعامل جنسيت و مدرسه در موفقيت تحصيلي رشته هاي مختلف
   • -تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی در در اداره آموزش و پرورش …
   • -بررسی نقش مديريت دانش در تبيين استراتژي هاي منابع انساني سازمان …
   • -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمان ….
   • -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و فرهنگ سازمان ….
   • -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و تعهد سازمان ….
   • -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و اثربخشی سازمان ….
   • -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فرهنگ سازمان ….
   • -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمان ….
   • -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و  اثربخشی سازمان ….
   • -تاثير سبک رهبري سازمان بر فرهنگ منابع انساني
   • -تاثير سبک رهبري سازمان بر اثربخشی منابع انساني
   • -تاثير سبک رهبري سازمان بر خلاقيت سازماني
   • -تاثیر پاسخگویی سازمانی بر فرهنگ منابع انساني
   • رابطه فرهنگ سازماني و خلاقيت سازماني در سازمان هاي اداري
   • رابطه تعهد سازماني و خلاقيت سازماني در سازمان هاي اداري
   • رابطه فرهنگ سازماني و پاسخگویی سازماني در سازمان هاي اداري
   • -تاثير سبک رهبري سازمان بر پاسخگویی سازماني
   • -رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان …
   • -رابطه عدالت سازمانی با سودآوری سازمان …
   • -رابطه شهروندی سازماني و عملکرد سازمان
   • -رابطه عدالت سازمانی و فرهنگ سازمان
   • -مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی
   • -مدیریت مشارکتی و اثربخشی سازمانی
   • -رابطه مدیریت مشارکتی و کارایی سازمانی
   • -ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC
   • -بررسی عوامل موثر در حفظ پايداری منابع انسانی
   • -مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی
 • The role of organizational learning in transformational leadership and organizational innovation
 • Examining the influence of subjective norm and facilitatin conditions on the intention to use technology among pre-servic teachers: a structural equation modeling of an extended  technology acceptance model
 • The role of schools’ perceived human resource policies in teachers’ professional development activities: a comparative study of innovations toward competence-based education
 • The social competence of highly gifted math and science adolescents
 • Validation of the Chinese version of the Sense of Self (SOS) Scal
 • Transition, induction and goal achievement: first-year experiences
 • of Hong Kong undergraduates

How class size reduction mediates secondary students’ learning:

hearing the pupil voice

 

 

 

 


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->