مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 46994
چاپ

1- اوّلين مرحله از مراحل روش علمي چه مي باشد ؟

الف ) جستجوي پيشينه

ب ) پي بردن به مسابه

ج ) تدوين فرضيه

د ) مشاهده و آزمون فرضيه

2- آزمون فرضيه پژوهشي بر ماهيت .............. استوار است ؟

الف ) آمون آماري

ب ) مساله پژوهش

ج ) فرضيه مخالف

د ) ابراز تحقيق

3- كداميك از موارد زير جزو گزاره هاي تحقيق بشمار مي آيد ؟

الف ) هدف تحقيق

ب ) فرضيه تحقيق

ج ) سوال تحقيق

د ) همه موارد

4- براي بيان هدف تحقيق معمولاً بايد از يك فعل .................. استفاده كرد ؟

الف ) ماضي

ب ) قابل مشاهده

ج ) كششي

د ) علني

 

5- حدس بخردانه درباره رابطه بين دو يا چند متغير كه به صورت اخباري بيان مي شود ............. مي گويند ؟

الف ) فرضيه تحقيق

ب ) سؤال تحقيق

ج ) مساله تحقيق

د ) فرضيه آزمايي

6- فرض آماري رابطه بين متغير ها را بر حسب ................ بيان كنيد ؟

الف ) شاخص ها

ب ) پارامترها

ج ) فرضيه ها

د ) هدفها

7- ويژگي اساسي يك سازه در چيست ؟

الف ) تجريد ( انتزاع )

ب ) عيني بودن

ج ) پيچيده بودن

د ) غير قابل دسترس بودن

8- تعريفي كه بر ويژگي هاي قابل مشاهده استوار باشد چه نوع تعريفي است ؟

الف ) تعريف سازنده

ب ) تعريف عيني

ج ) تعريف عملياتي

د ) تعريف علمي

9- زماني كه هوش اينگونه تعريف مي گردد : بررسي فرايند تفكر فرد هنگام مواجهه با مساله چه نوع تعريفي بكار رفته است ؟

الف ) تعريف عملياتي آزمايشي

ب ) تعريف عملياتي پويا

ج ) تعريف عملياتي اندازه پذير

د ) تعريف عملياتي ايستا

10- به متغير كمي يا كيفي كه جهت يا ميزان رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته را تحت تاثير قرار مي دهد ........... گويند ؟

الف ) كنترل

ب ) تعديل كننده

ج ) مداحله گر

د ) واسطه

11- اوّلين مرحله از مراحل فرايند بررسي پيشينه تحقيق كدام است ؟

الف ) مشخص كردن واژگان كليدي

ب ) جستجوي منابع اطلاعاتي

ج ) يافتن عنوان مقاله ها

د ) طبقه بندي مقاله ها

12- آخرين مرحله در فرايند بررسي پيشينه تحقيق چيست ؟

الف ) تهيه چكيده

ب ) يافتن عنوان مقاله ها

ج ) تدوين چارچوب نظري تحقيق

د ) تهيه گزارش پيشنه تحقيق

13- عبارت (( واقيعت چيزي است كه فرد مي تواند به وسيله حواس خود آنرا تجربه كن

د )) بيانگر كدام منطق تحقيقي است ؟

الف ) اصالت مصيبت

ب ) اصالت تحصّلي

ج ) اصالت عمل

د ) اصالت عقل

14- عنوان تحقيق (( بررسي تحول استدلال منطقي نزد كودكان )) چه نوع تحقيقي به شمار مي رود ؟

الف ) كاربردي

ب ) توسعه اي

ج ) تحقيق در عمل

د ) بنيادي

15- محقق براي تشخيص مناسب بودن يك فراورده آموزشي ، بايد از چه نوع تحقيقي استفاده كند ؟

الف ) توسعه اي

ب ) بنيادي

ج ) كاربردي

د ) تحقيق در عمل

16- براي بررسي توزيع ويژگي دريك جامعه آماري ازروش تحقيق ................ بكارمي رود ؟

الف ) اقدام پژوهشي

ب ) پس – رويدادي

ج ) پيماني

د ) بررسي موردي

17- زماني كه بخواهيم درباره اتفاق نظريك جمع صاحب نظردرباره يك موضوع خاص به بررسي بپردازيم ازروش ................. استفاده مي شود ؟

الف ) اقدام پژوهشي

ب ) دلفي

ج ) طولي

د ) مقطعي

18- دركداميك ازانواع پژوهشهاي زيرهدف محقق تعميم نتايج تحقيق نيست ؟

الف ) اقدام پژوهشي

ب ) تحقيق همبستگي

ج ) تحقيق پيمايشي

د ) تحقيق پس – رويدادي

19- عنصراساسي درتحقيق موردي چيست ؟

الف ) افراد

ب ) گروهها

ج ) واحد تحليل

د ) رويدادها

20- درتحقيقاتي كه هدف معمولاً پيش بيني يك يا چند متغيرملاك از يك يا چند متغير پيش بين است ، ازكدام مدل آماري استفاده مي گردد؟

الف ) تحليل رگرسيون

ب ) تحليل عامل

ج ) مدل معادلات ساختاري

د ) ضريب همبستگي

21- براي بررسي (( ارزيابي عوامل تعيين كننده تدريس اثربخش )) كداميك از مدل هاي آماري مناسب است ؟

الف ) تحليل رگرسيون

ب ) تحليل عاملي

ج ) تحليل كو واريانس

د ) همبستگي دو متغيري

22- هدف از كاربرد مدل معادلات ساختاري چيست ؟

الف ) بدست آوردن مسيرتغييرات يك متغير درطول زمان

ب ) بدست آوردن همبستگي يك مجموعه معادلات رگرسيون بين متغيرها

ج ) شناخت روابط علي محتمل بين متغيرها

د ) ب و ج صحيح است .

23- درتحقيقات .................. هدف پي بردن به تغييرات متغيرمنتقل ازطريق تغييرات متغير وابسته است ؟

الف ) تجربي

ب ) كيفي

ج ) علي مقايسه اي

د ) موردي

24- هدف طرح هاي تحقيق آزمايشي كشف رابطه .................. بين پديده هاست ؟

الف ) علت – معمولي

ب ) همبستگي

ج ) تصادفي

د ) نظامدار

25- كاربرد شيوه تحليل كوواريانس درتحقيقات آزمايشي براي چه چيزي صورت مي گيرد ؟

الف ) به حداقل رساندن تفاوت ها

ب ) به حداكثررساندن تفاوتها

ج ) كنترل متغيرناخواسته

د ) اضافه كردن متغيرهاي اضافي

26- وقتي پژوهشگر بخواهد تاثير روش تدريس معلم و مهارتهاي اورا برروي يادگيري رياضيات سنجد ازكداميك ازطرحهاي تحقيق زيربايد استفاده نمايد ؟

الف ) طرح همبستگي

ب ) طرح عاملي

ج ) تمام آزمايشي

د ) نيمه آزمايشي

27- تفاوت اصلي تحقيقات شبه آزمايشي با تحقاقات آزمايشي مربوط به كدام عامل است ؟

الف ) معرف نبودن نمونه ها درتحقيق شبه آزمايشي

ب ) عدم تعميم پذيري درتحقيقات شبه آزمايشي

ج ) عدم انتساب تصادفي درشبه آزمايشي

د ) همه موارد

28- طرح تحقيق A – B – A و A – B – A – B ازكدام نوع تحقيقات آزمايشي بشمارمي رورد ؟

الف ) طرح دي تك آزمودني

ب ) طرح هاي پيش آزمايشي

ج ) طرح هاي تمام آزمايشي

د ) طرح هاي نيمه آزمايشي

29- دركداميك ازتحقيقات زيربه جاي توليد داده ها به يافتن داده ها مبادرت ورزيده است ؟

الف ) تحقيق قوم نگاري

ب ) تحليل محتوا

ج ) تحقيق كيفي

د ) تحقيق تاريخي

30- محقق براي (( بررسي فرايند ياد دهي – يادگيري درپايه اوّل ابتدايي )) ازكدام روش تحقيق مي تواند استفاده كند ؟

الف ) تحقيق قوم نگاري

ب )‌ تحقيق تجربي

ج ) تحقيق تاريخي

د ) تحقيق موردي

31- روش تحقيقي كه درآن داده هاي كيفي به داده هاي كمي تبديل مي شوند را چه نامند ؟

الف ) تحليل عاملي

ب ) روش دلفي

ج ) تحقيق قوم نگاري

د ) تحليل محتوا

32- يكي ازاصل هاي تدوين پرسشنامه آن است كه بايد براساس ............... تحقيق تنظيم گردد ؟

الف ) سؤال هاي

ب ) هدفهاي

ج ) فرضيه هاي

د ) هرسه مورد

33- اولين گام درتعيين نوع سؤال هاي پرسشنامه كدام است ؟

الف ) مشخص كردن متغيرهاي تحقيق

ب ) تهيه راهنماي سؤالات

ج ) تعيين كردن نوع سؤالات

د ) تعيين روايي و پايايي سؤالات

34- اجراي مقدماتي پرسشنامه تحقيق به چه منظوري انجام مي گيرد ؟

الف ) برطرف كردن مشكلات احتمالي

ب ) اصلاح سؤالات پرسشنامه

ج ) بررسي امكان سنجي پرسشنامه

د ) هرسه مورد

35 – مصاحبه مشاوره اي ، چه نوع مصاحبه اي است ؟

الف ) نيمه سازمان يافته

ب ) سازمان نايافته

ج ) سازمان يافته

د ) ساختاريافته

36- ضريب عمده روش مشاهده درمقايسه با ساير ابزار تحقيق كدام است ؟

الف ) ثبت رفتارطبيعيو عادي

ب ) بالا بودن اعتباربيروني

ج ) دراختيارگذاشتن اطلاعات بي واسطه

د ) حذف اثرانتظار مشاهده گر

37- درمقياس نگرش سنج ليكرت و ترستون ، مطلوبيت گويه ها توسط كدام عامل تعيين مي شود ؟

الف ) ضريب بازيابي

ب ) قضاوت داوران

ج ) پايايي محتوايي

د ) تكرارسؤالات

 

38- براي بررسي نگرش نسبت به گروههاي قومي – نژادي ، طبقات اجتماعي و گروههاي مذهبي و حرفه اي كداميك از مقياس هاي زير مناسب است ؟

الف ) مقياس فاصله اجتماعي بوگاردوس

ب ) مقياس ترستون

ج ) مقياس ليكرت

د ) مقياس گاتمن

39- وسيله اي كه براي اندازه گيري منظم نمونه هايي از رفتار آزمودني بكار مي رود ، چه نام دارد ؟

الف ) پرسشنامه

ب ) مصاحبه

ج ) آزمون

د ) مشاهده

40- بررسي اين نكته كه يك ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي دهد ، اشاره به كدام ويژگي است ؟

الف ) روايي

ب ) قابليت اعتماد

ج ) استاندارد

د ) هر سه مورد

41- فرمول اسپرمن – براون وروش كودر – ريچارد سون براي محاسبه ......... يك آزمون بكار مي روند ؟

الف ) هماهنگي دروني

ب ) اعتبار بيروني

ج ) اعتبار صوري

د ) قابليت كاربرد

42- كار آمدي يك ابزار اندازه گيري در پيش بيني رفتار در موقعيت هاي خاص را .......... گويند ؟

الف ) اعتبار اندازه گيري

ب ) اعتبار محيط

ج ) اعتبار عاملي

د ) اعتبار ملاكي

43- اوّلين گام براي انتخاب نمونه در پژوهش علوم رفتاري كدام است ؟

الف ) تعريف متغير مورد اندازه گيري

ب ) مشخص كردن واحد نمونه مورد مشاهده

ج ) تعيين حجم نمونه

د ) مشخص كردن روش نمونه گيري

44- فهرست كامل افراد جامعه براي نمونه گيري چه نام دارد ؟

الف ) طرح نمونه گيري

ب )‌ حجم نمونه

ج ) چارچوب نمونه گيري

د ) تعيين برآورد نمونه

45- انتخاب نمونه اي از دانش آموزان بر اساس فهرست الفبايي نام آنان ، چه نوع نمونه گيري محسوب مي شود ؟

الف ) نمونه گيري سيستماتيك

ب ) نمونه گيري تصادفي ساده

ج ) تصادفي طبقه اي

د ) تصادفي خوشه اي

46- مقدار ( d ) در برآورد حجم نمونه معرف اشتباه مجاز در برآورد تفاوت پارامتر با .......... است ؟

الف ) شاخص

ب ) ميانگين

ج ) واريانس

د ) برآورد آن

46- مقدار ( d ) در برآورد حجم نمونه معرف اشتباه مجاز در برآورد تفاوت پارامتر با .......... است ؟

الف ) شاخص

ب ) ميانگين

ج ) واريانس

د ) برآورد آن

47- مقدار ( d ) در تحقيقات آزمايشي كه از فرمول| d = | M1 – M0 به دست مي آيد چه چيزي را نشان مي دهد ؟

الف ) حجم نمونه

ب ) حجم اثر

ج ) ميزان اشتباه مجاز

د ) ميزان خطاي نمونه گيري

48- پيش آزمون ( عامل آزمون ) ، كداميك از اعتبارهاي زير را مي تواند تحت تاثير قرار دهد ؟

الف ) بروني

ب ) دروني

ج ) محتوا

د ) صوري

49- اثرات مربوط به نو بودن محيط آزمايشي و ناكافي بودن متغير وابسته بر روي ........ تحقيق تاثير مي گذارد ؟

الف ) تعميم نتايج

ب ) سؤگيري

ج ) اعتبار بروني

د ) الف و ج صحيح است .

 

50- اوّلين گام مربوط به تحليل داده هاي كيفي كدام است ؟

الف ) تحليل داده ها

ب ) گرد آوري داده ها

ج ) عرضه داده ها

د ) نتيجه گيري – تاييد

51- طبقه بندي تحليل داده ها بر اساس پارامتري و نا پارامتري بودن اساساً بر ……. استوار است ؟

الف ) وش تحقيق

ب ) ابزار تحقيق

ج ) مقياس اندازه گيري

د ) طرح آماري

52- كداميك ازموارد زير جزء شروط اساسي استفاده از تحليل آماري پارامتري است ؟

الف ) كمي بودن متغير مورد مطالعه

ب ) توزيع غرات بهنجار باشد

ج ) انتخاب آزمودني ها به وسيله نمونه گيري تصادفي

د ) همه موارد

53- در مواردي كه در تحليل پارامتري يك متغير متصل و فاصله اي و ديگري اسمي دو سطحي باشد و ليكن بتوان بطور منطقي يك زير بناي متصل اسمي فرض كرد از كدام نوع ضريب همبستگي استفاده مي شود ؟

الف ) ضريب همبستگي دو رشته اي ( rb )

ب ) ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون

ج ) ضريب همبستگي دو رشته اي نقطه اي ( rpd )

د ) ضريب تتراكويك

54- زماني كه يك متغير در مقياس فاصله اي و ديگري در مقياس اسمي دو سطحي ( مانند جنسيت ) باشد و ليكن نتوان براي آن متغير اسمي زير بناي متصل فرض كرد از همبستگي .......... استفاده مي شود ؟

الف ) دو رشته اي

ب ) گشتاوري پيرسون

ج ) دو رشته اي نقطه اي

د ) تتراكوريك

55- چنانچه مقياس اندازه گيري دو متغير ، اسمي دو مقوله اي باشد و بتوان زير بناي متصلي براي هر يك از دو متغير منظور داشت از ضريب همبستگي ................ استفاده مي شود ؟

الف ) دو رشته اي

ب ) دو رشته اي نقطه اي

ج ) تتراكوريك

د ) پيرسون

56- ضريب همبستگي في (ө) در چه موردي كاربرد دارد ؟

الف ) هر دو متغير اسمي چند سطحي باشد .

ب ) هر دو متغير اسمي دو سطحي باشد .

ج ) هر دو متغير رتبه اي باشد .

د ) هر دو متغير هم مقوله اي باشد و هم رتبه اي

57- ضريب c كريمر ( c ) پس از معني دار بودن آماده ( X2 ) در يك جدول توافقي براي محاسبه ميزان .......... بكار مي رود ؟

الف ) اثر

ب ) توافق

ج ) رابطه

د ) پيش بيني

58- متغير وابسته در رگرسيون چند گانه هميشه ................ است ؟

الف ) مقوله اي

ب ) اسمي

ج ) ترتيبي

د ) فاصله اي

 


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->