مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 16669
چاپ

1. فراواني هاي مورد انتظار به معني ارقامي است که ........ توزيع شده باشند . ‏
الف -بر اساس آرزوهاي مخاطبان ‏
ب- بر اساس واقعيت ‏ ج
ج- به طور تصادفي ‏
د- به طور نظري ‏
‏ ‏
‏2-اگر در تحقيقي بر اساس طيف" گاتمن" ميزان اشتباه ها 10 ، تعداد سؤالها 2و تعداد ‏پاسخگويان 10 نفر باشد احتمال خطا ( ‏P.e‏ ) چقدر است ؟
الف- يک ‏
ب- پنج ‏ ج
ج- دوازده ‏
د- پانزده ‏
‏ ‏
‏3- اگر در تحقيقي با استفاده از طيف "گاتمن" پاسخگويان بر پايه شدت نگرش دسته بندي ‏شوند ، نقطه ابهام ( ‏Am‏) کجاست ؟ ‏
الف- آنجا که پاسخي دريافت نشده باشد . ‏
ب- آنجا که در حالت مخالف عاطفي همزيستي دارند. ‏ ج
ج- آنجا که شدت نگرش بسيار بالا باشد . ‏
د- آنجا که شدت نگرش بسيار پايين باشد . ‏


‏ ‏
‏4- عدم توازن ‏N‏ ( تعداد کل پاسخگويان ) و ‏F‏ ( فراواني ها ) زماني پيش مي آيد که لزوما" ‏‏....‏
الف- جمعيت بسيار بالا باشد . ‏
ب- سؤالها بسيار زياد باشد . ‏
ج- سؤالها تک جوابي ساده باشند . ‏
د- سؤالها چند جوابي ساده باشند . ‏ ج
‏ ‏
‏5- مي دانيد در مقايسه هاي زوجي ، عناصر دو به دو مقايسه مي شوند . حال اگر قرار باشد ‏‏10 نفر که وجهه آنان مورد بررسي است ، دو به دو مقايسه شوند ، چند زوج خواهيم داشت؟ ‏
الف- 25‏
ب- 30‏
ج- 40‏
د- 45‏ ج
‏ ‏
‏ ‏6- اگر ابزار تحقيق موضوع مورد نظر را اندازه گيري کند آن ابزار از چه صفتي برخوردار ‏است ؟
الف- بازسازي ‏Reproductibility
ب- پاياپي ‏reliabity
ج- روايي ( اعتبار ) ‏Validity ج
د- عليت ‏Causality
‏ ‏
‏7- محققي که در تحقيق خود از شيوه « پانل » استفاده مي کند بيشتر درصد شناخت چه ‏تغييراتي است ؟
الف -چند متغير نسبت به يکديگر ‏
ب- متغيرهاي علي شناخته شده ‏
ج- يک يا چند متغير نسبت به مکان ‏
د- يک يا چند متغير در طول زمان ‏ ج
‏ ‏
‏8- « اثر واکنشي » در آزمايش به دليل اجراي کدام عامل در آزمودني ايجاد مي شود ؟ ‏
الف- انجام گرفتن پيش آزمون ‏ ج
ب- اثر متقابل افت و بازگشت آماري ‏
ج- استاندارد نبودن ابزارهاي اندازه گيري ‏
د- بازگشت آماري‏
‏ ‏
‏9- کدام عامل اعتبار دروني آزمايش را به خطر مي اندازد ؟‏
الف- اختلاف نمرات پيش ازمون با نمرات پس ازمون ‏
ب- رشد ازمودني ها ‏
ج- واريانس نمرات پيش آزمون ‏
د- واريانس نمرات پس آزمون ‏ ج
‏ ‏
‏10- در پژوهشي از دو کد گذاري متن واحدي استفاده کرده ايم . اگر کد گذار اول به 80 ‏مورد و کدگذار دوم به 70 مورد کد داده باشد و تعداد مواردي که در هر کدگذاري مشترک ‏است 50 باشد، قابليت يا پايايي ابزار اندازه گيري چه مقدار بوده است ؟
الف- 33% ‏
ب- 44%‏
ج- 55%‏
د- 66%‏ ج
‏ ‏
‏11- کدام گزينه درباره فرضيه « تأثير سواد بر درآمد بر حسب نوع شخص متفاوت است » ‏صحيح است ؟
الف- نوع شغل ‏
ب- سواد متغير کنترل نام دارد . ‏ ج
ج- نوع شغل متغير تابع است . ‏
د- سواد متغير تابع است . ‏
‏ ‏
‏12- فرضيه اي که منکر وجود رابطه با اثر بين متغيرهاست چه نام دارد ؟
الف- جهتي ‏
ب- صفر‏ ج
ج- فاقد جهت ‏
د- وصفي‏
‏ ‏
‏13- در کدام مکتب بعد ذهني و کيفيت بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد ؟‏
الف- مکانيک گرايان ‏
ب- رفتارگرايان ‏
ج- تأويل گرايان ‏ ج
د- اثبات گرايان ‏
‏ ‏
‏14- در تحقيقي در باب تأثير اعتقادات ديني بر همسر گزيني، پاسخگويان بر حسب تعلق ديني ‏بدينصورت دسته بندي شده اند : اسلام -مسيحيت -يهودي بودن. اين نوع متغيرها چه نام دارند ‏؟ ج
الف- اسمي‏
ب- ترتيبي ‏
ج- فاصله اي ‏
د- نسبي ‏
‏ ‏
‏15- "درون فهمي" به بهترين وجه در کدام نوع مشاهده تحقق پذير است ؟
الف- آزاد ‏
ب- پذيرا ‏
ج- نامرئي‏
د- همراه با مشارکت ‏ ج

‏16-- در کدام طيف قدرت تمييز ( يا تبعيض ) سنجه ها ( يا گويه ها ) محاسبه مي شود ؟
الف- اوزگود ‏
ب- بوگاردس‏
ج- ليکرت ‏ ج
د- گاتمن ‏
‏ ‏
‏17- در يک تحقيق انجام شده بر اساس طيف" گاتمن" 10 نفر يه 100 نفر ارائه شده است ‏و مقدار خطاها 12 مورد مي باشد ضريب بازنمايي ( ضريب تکرار ) چقدر است ؟ ‏
الف- 998% ‏
ب- 988%‏ ج
ج- 899% ‏
د- 242%‏
‏ ‏
‏18- فرض کنيد در يک تحقيق براي تست فرضيه اي از آزمون « کي دو » استفاده مي ‏کنيد . اگر کي دو محاسبه شده ( ‏X‏2‏‎ CAL‎‏ ) شما 99/1 و کي دو جدول ( ‏X‏2‏‎ Tab‎‏ ) ‏براي سطح معني دارايي ( 05/0 ) و درجه آزادي 1= ‏df‏ مقدار 841/3 باشد ، فرضيه ‏‏.‏H‏ شما چه وضعي پيدا مي کند ؟‏
الف- بايد دوباره آنرا تست کرد . ‏
ب- تأييد مي شود . ‏
ج- رد مي شود . ‏ ج
د- مشخص نمي شود . ‏
‏ ‏
‏19- در کدام يک از طيف هاي زير گونه ها طوري مرتب مي شوند که پاسخگوياني که به ‏يک گونه پاسخ موافق مي دهند از پاسخگوياني که به همان پاسخ مخالف مي دهند مجموع ‏نمره بيشتري کسب نمايند ؟ ‏
الف- ليکرت ‏
ب- گوتمن‏ ج
ج- تورستن‏
د- بوگاردوس ‏
‏ ‏
‏20- ضريب تبعيض يا ضريب تمييز کدام طيف به کار مي رود ؟ ‏
الف- تورستن ‏
ب- ليکرت ‏ ج
ج- بوگاردوس ‏
د- گوتمن ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏21- در نمونه گيري منظم يا سيستماتيک اگر 1= و شماره رديف اولين نفري که انتخاب ‏مي شود 8 باشد شماره رديف سومين نفري که انتخاب مي شود ، چه خواهد بود ؟‏
الف- 34‏
ب- 32‏
ج- 28‏
د- 24‏ ج
‏ ‏
‏22- تحقيقي در موضوع سنجش عقايد مردم نسبت به اشتغال زنان انجام گرفته و با استفاده ‏از طيف ليکرت گويه هاي زير ارائه شده است : ‏
‏ ‏
‏- اشتغال زنان موجب سست شدن روابط خانوادگي مي شود : ‏
کاملا" موافق موافق بي نظر مخالف کاملا" ‏مخالف ‏
‏ ‏
‏- اشتغال زنان به بيکاري مردان مي انجامد :‏
کاملا" موافق موافق بي نظر مخالف کاملا" ‏مخالف ‏
‏ ‏
‏- اشتغال زنان توليد ملي را افزايش مي دهد : ‏
کاملا" موافق موافق بي نظر مخالف کاملا" ‏
‏ ‏
در صورتي که به نفرات کاملا" موافق 5 ، موافق 4، بي نظر 3 ، و مخالف 2 نمره و ‏کاملا" مخالف 1 نمره داده شود نمره پاسخگويي فوق در مورد نظر او نسبت به اشتغال زن ‏چند مي شود ؟ ‏
الف- 6‏ ج
ب- 8‏
ج- 12‏
د- 14 ‏
‏ ‏
‏23- اگر جامعه آماري يک تحقيق مرکب از 9135 نفر و بخواهيد نمونه اي 435 نفري ‏را به روش نمونه گيري منظم ( سيستماتيک ) تصادفي از آن جامعه آماري انتخاب کنيد و ‏اولين نفر انتخاب شده نفر 512 باشد ، نفر هشتم انتخاب شده کدام است ؟‏
الف- 325 ‏
ب- 659‏ ج
ج- 947‏
د- 8700 ‏
‏ ‏
‏24- در صورتيکه بخواهيم ارتباط بين دو متغير سواد ( با سه حالت ) و درآمد ( با 5 ‏حالت ) را مورد ارزيابي قرار دهيم مقدار درجه آزادي آزمون 2‏X‏ براي اين دو متغير کدام ‏است ؟
الف- 3‏
ب- 5‏
ج- 8‏ ج
د- 15‏
‏ ‏
‏25- در يک جامعه نرمال مقدار انحراف متوسط ( ميانگين قدر مطلق انحرافات ) برابر با ‏‏8 است . مقدار واريانس کدام است ؟ ‏
الف- 4/6‏ ج
ب- 10‏
ج- 41‏
د- 100‏
‏ ‏
‏26- منظور از پايائي ( ‏Reliabilty‏ ) مشاهده چيست ؟
الف- افراد مختلف در مورد يک مسأله و شرايط همانند به گزارشهاي مشاهداتي همانند يا ‏تقريبا" مشابهي برسند . ‏ ج
ب- توافق متخصصان يک امر در رابطه با يک شاخص يا معيار. ‏
ج- واقعا" آن مطلبي مورد ثبت و ضبط قرار گرفته باشد که بر اساس نظريه ( بنابر طرح ‏مسأله ) مورد نظر بوده است . ‏
د- وجود رابطه بين مفاهيم نظري و ابزار اندازه گيري.‏
‏ ‏
‏27- در کداميک از روشهاي تحقيق متغيرهاي مستقل کنترل پذير نيستند ؟‏
الف- آزمايشي‏
ب- بررسي‏
ج- تاريخي‏ ج
د- توصيفي‏
‏ ‏
‏28- اعتبار بيروني ( ‏External valibity‏ ) کدام مورد ارتباط تنگاتنگ دارد ؟ ‏
الف- کنترل‏
ب- تعميم پذيري نتايج ‏ ج
ج- پايائي‏
د- اعتماد‏
‏ ‏
‏29- کدام مفهوم رابطه موقت بين دو يا چند متغير را بيان مي کند ؟‏
الف- سؤال‏
ب- فرضيه ‏ ج
ج- قضيه‏
د- نظريه ‏
‏ ‏
‏30- متغير مستقل در فرضيه هاي تحقيق همواره ........‏
الف- متغير است . ‏
ب- توسط محقق با متغيرهاي ديگر جابجا مي شوند . ‏
ج- همواره ثابت است . ‏
د- علت پيدايش متغير وابسته محسوب مي شوند .‏ ج


‏31- جامعه شناسي با کدام روشهاي منطقي کار مي کند ؟ ‏
الف- مفهوم سازي عملي و روش قياسي‏
ب- مفهوم سازي دستگاهي و روش قياسي ‏
ج- روش استقراء ‏ ج
د- روش قياسي و روش استقراء
‏ ‏
‏32- روشهاي ميداني چه حدي از اعتبار ( ‏validity‏ ) و روايي ( ‏reliability‏ ) را در ‏مقايسه با روشهاي پيمايشي دارا هستند ؟ ‏
الف- اعتبار بالا و روايي پايين ‏
ب- اعتبار بالا و روايي بالا ‏ ج
ج- اعتبار پايين و روايي بالا ‏
د- روايي پايين و اعتبار بالا ‏
‏ ‏
‏33- تفاوت بين تصور ( ‏notion‏ ) و مفهوم ( ‏concept‏ ) به کدام يک از مقايسه هاي ‏زيرنزديک تر است ؟ ‏
الف- به مثابه تفاوت ميان مردم عادي و علما است . ‏
ب- به مثابه تفاوت ميان برداشت عاميانه و برداشت علمي از پديده هاي اجتماعي است . ‏
ج- به مثابه تفاوت بين روش استقراء و روش قياس است . ‏ ج
د- به مثابه تفاوت بين علم اجتماع و علم طبيعي است . ‏
‏ ‏
‏34- از خاصيت "بين الاذهاني" به چه منظور استفاده مي شود ؟ ‏
الف- براي حل مشکل اشتباه ذهنيت فردي محقق . ‏
ب- براي گريز از تأثير عينيت بر ادراک‏
ج- براي تقويت بنيان نظريه‏
د- براي حل مشکل واقعيت و درک آن . ‏ ج
‏ ‏
‏35- چنانچه در تحقيقي با استفاده طيف گاتمن ميزان خطا صفر، تعداد پاسخگويان 100 ‏نفر و گويه ها يا سنجه ها 5 عدد باشد ، ضريب تکرار ( بازنمايي ) چند خواهد بود ؟ ‏
الف- 2‏
ب- 85/0‏
ج- 8/0 ‏
د- 1 ‏ ج
‏ ‏
‏36- در يک تحقيق به دنبال بررسي پيشرفت تحصيلي دانشجويان هستيم . اگر در اين ‏تحقيق در مورد متغير جنس به مرد کد 1 و به زن کد 2 داده شود ، متغير جنس با توجه به ‏کدهاي داده شده از چه نوع است ؟
الف- غير فعال‏
ب- وابسته ‏
ج- مستقل‏ ج
د- واسطه ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏37- استفاده محققين از اطلاعات يکسان که منجر به نتيجه گيري متفاوت مي شود معلول ‏کدام يک از موارد زير است؟
الف- تکنيک هاي آماري‏
ب- تئوري‏
ج- تحليل اطلاعات ‏ ج
د- روشهاي جمع آوري اطلاعات ( متد ) ‏
‏ ‏
‏38- مضمون تأويل داراي محتوايي ..... تبيين است . ‏
الف- پايين تر از ‏
ب- برابر با ‏
ج- فراتر از ‏ ج
د- هيچکدام از موارد بالا ‏
‏ ‏
‏39- اگر در طيف" ليکرت "20 گويه يا سنجه را در اختيار 10 نفر قرار بدهيم و نظر ‏کاملا" موافق را 5 و کاملا" مخالف را 1 نمره بدهيم ، بالاترين و پايين ترين امتياز به ‏ترتيب چند خواهد بود ؟ ‏
الف- 100-20‏ ج
ب- 20-100‏
ج- 100-30‏
د- 1000-20‏
‏ ‏
‏40- نخستين تأکيدات در مورد وجود تمايز اساسي ميان علوم طبيعي و علوم اجتماعي ، بر ‏مبناي نظريات کدام متفکر شکل گرفته است ؟
الف- ماکس وبر‏
ب- کارم مانهايم ‏
ج- ويلهلم ديلتاي ‏ ج
د- هانري برگسون ‏
‏ ‏
‏41- زماني که در يک تحقيق اين سؤال مطرح مي شود : « آيا نتايج تحقيق ، پاسخگوي ‏سؤالها يا فرضهاي اوليه هست ؟ » ، کدام نوع اعتبار مورد توجه است ؟
الف- محتوايي ‏
ب- وابسته به معيار ‏
ج- دروني‏ ج
د- صوري ‏
‏42- فرضيه زير چه نوع فرضيه اي است ؟‏
هرچه مهاجرت ، بيکاري و فقدان وجدان اخلاقي بيشتر ، احتمال ارتکاب جرم نيز بيشتر . ‏
الف- فرضيه چند متغيره ‏
ب- فرضيه جهت دار‏ چ
ج- فرضيه وصفي ‏
د- فرضيه تک متغيره ‏
‏ ‏
‏43- کدام يک از جوابهاي زير در خصوص متغير فعال صحيح تر است ؟ ‏
الف- متغير فعال اغلب متغير مستقل است . ‏
ب- متغير فعال اغلب متغير وابسته است . ‏
ج- متغير فعال هميشه متغير وابسته است . ‏ ج
د- متغير فعال هميشه متغير مستقل نيست . ‏
‏ ‏
‏44- نقش اصلي تعريف عملياتي در تحقيق چيست ؟ ‏
الف- راهنماي مشاهده است . ‏
ب- قلمرو معنايي فرضيه ها را مشخص مي کند . ‏
ج- راهنماي تشکيل متغيرهاست . ‏ ج
د- فرق بين متغيرهاي وابسته و مستقل را مشخص مي سازد . ‏
‏ ‏
‏45- ضريب باز توليد ( تکرار ، بازنمايي ) ، ضريب ابهام و همبستگي دروني به ترتيب ‏در کدام يک از مقياس هاي زير محاسبه مي شوند ؟
الف- گاتمن -استکنر -ليکرت ‏
ب- گاتمن -تورستن -ليکرت ‏ ج
ج- تورستن- ليکرت- گاتمن‏
د- تورستون -ليکرت -استکنر ‏
‏46- اگر ضريب همبستگي دو نيمه يک مقياس 5/0 باشد ، ضريب پايايي ( ‏‎ reliability‎‏) ‏اين قياس چقدر است ؟
الف- 55/0‏
ب- 66/0‏
ج- 77/0‏
د- 88/0‏ ج
‏47- براي سنجش رابطه بين يک متغير ترتيبي و يک متغير نسبي از کدام يک از ضرايب ‏زير مي توان استفاده کرد ؟
الف- ‏Lamba
ب- ‏Gamma
ج- ‏correlation
د- ‏phi ج
‏ ‏
‏48- براي ساختن يک مقياس با استفاده از چند متغير موجود ، از کدام يک از دستورات ‏Spss‏ بايد استفاده نمود ؟
الف- ‏compute
ب- ‏frequencies ج
ج- ‏Recode
د- ‏crosstab
‏ ‏
‏49- کدام يک از آماره هاي گرايش مرکزي زير براي توصيف درآمد سرانه ‏کشورهامناسب است ؟
الف- مد يا نما ‏
ب- ميانگين ‏ ج
ج- ميانه ‏
د- هيچکدام ‏
‏ ‏
‏50- کدام طيف براي يافتن گويه ( سنجه ) مناسب از ميزان همبستگي گويه ها ( سنجه ) ‏سود جسته است ؟
الف- بوگاردوس‏
ب- تورستن ‏
ج- ازگود ‏
د- ليکرت ‏ ج


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->