مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: حمايتها
تعداد بازدید: 68632
چاپ

دستورالعمل حمايت از پايان نامه هاي تحصيلي

دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا

مقدمه:موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در جهت نيل به اهداف توسعه‌اي بخش بازرگاني و به منظور بهره‌گيري از توان و ظرفيت بالقوه دانشگاه‌ها و تشويق دانشجويان به انجام تحقيقات و پروژه‌هاي كاربردي موردنياز بخش بازرگاني كشور، از پايان نامه‌هاي دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد گرايش‌هاي مختلف رشته‌هاي اقتصاد،        مديريت، مهندسي صنايع و حقوق حمايت به عمل مي‌آورد. شناسايي و استفاده از ظرفيت و توانمندي اساتيد و دانشجويان مستعد و علاقمند، هدايت و بهره‌برداري از نتايج پايان نامه‌هاي تحصيلات تكميلي در راستاي حل مسائل بخش بازرگاني و ارتقاي اثر بخشي پايان نامه‌ها از مهمترين اهداف اين طرح است.

ضوابط حمايت از پايان نامه ها:

1-  پايان نامه بايد در يكي از زمينه هاي مورد نياز بخش بازرگاني، وزارت بازرگاني و سازمانها و موسسات وابسته باشد كه از طريق موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني اعلام مي شود.

2-    پايان نامه قبلا انجام نشده باشد و در جهت توسعه دانش بخش بازرگاني كشور باشد.

3-  عنوان پايان نامه هايي كه موافقت كتبي يكي از معاونتها و سازمانهاي وابسته به وزارت بازرگاني را داشته باشد، از ‌اولويت برخوردار خواهند بود.

4-  پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري مصوب به ترتيب، حداكثر تا سقف  20.000.000 ريال و 40.000.000 ريال مورد حمايت مالي قرار خواهند گرفت. سهم دانشجو و استاد راهنما در قراردادهاي مربوطه تعيين ميگردد.

5-    دانشجو مي بايد در تدوين نسخه نهايي پايان نامه موارد زير را لحاظ نمايد:

   - در ابتداي پايان نامه، از مؤسسه و حمايت آن در يك صفحه مجزا (مطابق فرمت موسسه) تقدير نمايد.

   - در صورت امكان بر روي جلد پايان نامه اين جمله درج گردد: " اين پايان نامه با حمايت مالي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني به انجام رسيده است"

 - در مقالات منتج ازپايان‌نامه، در بخش تقدير و تشكر، از مؤسسه به نحو مقتضي قدرداني شود. در مقالات لاتين در بخش acknowledgement به طريق مشابه عمل شود.  شماره قرارداد ذكر شده و دقت شود كه نام لاتين مؤسسه بصورت   Institute for Trade Studies & Research  آورده شود.

6- تمام حقوق و امتيازات مادي و معنوي حاصل از اجراي قرارداد مربوط به حمايت از پايان نامه، چه در زمان اجرا و چه پس از آن متعلق به طرفين قرارداد است و هريك از طرفين با كسب موافقت طرف ديگر مجاز به استفاده از آن مي‌باشند.

7- چنانچه دانشجو بتواند مقاله منتج از پايان نامه را به نام موسسه  و دانشگاه به چاپ برساند، علاوه بر مفاد قرارداد به شرح ذيل مورد تشويق مالي مؤسسه قرار مي‌گيرد:

درجه مجله

مقاله  ISI

 (ريال)

مقاله علمي پژوهشي

 (ريال)

مقاله علمي ترويجي

(ريال)

ميزان پاداش

3.000.000

1.200.000

800.000

تذكر1: سقف مقالات علمي پژوهشي تا سه مورد و مقالات علمي ترويجي تا دو مورد مي باشد.

تذكر2: تاريخ چاپ مقاله بايد 6 ماه پس از شروع قرارداد باشد.

تبصره: چنانچه مؤلف بيش از يكنفر باشد، حسب تشخيص مؤلف اصلي، حق الزحمه پرداختي به همان نسبت تسهيم خواهد شد. همچنين مجموع درصد سهم افراد نبايد از 100 بيشتر باشد.

فرآيند حمايت از پايان نامه ها:

1-  اولويتهاي پژوهشي بخش بازرگاني هرساله از سوي مديريت ارتباطات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني به كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعلام مي‌گردد.

2-  دانشجو پس از انتخاب موضوع واستاد راهنما، فرم درخواست حمايت از پايان نامه تحصيلي و فرم پروپوزال مؤسسه را تكميل و به مديريت ارتباطات پژوهشي و آموزشي موسسه ارسال مي‌نمايد.

توجه1: فرمهاي مربوطه در سايت مؤسسه قابل دسترس مي‌باشد.

 توجه2: دانشجويان متقاضي در صورت نياز مي توانند جهت انتخاب موضوع، با مديريت ارتباطات پژوهشي و آموزشي مؤسسه تعامل برقرار نمايند.

توجه3: دانشجو در صورت تمايل مي‌تواند پژوهشگران مؤسسه را كه حائز شرايط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز ضوابط دانشگاه باشند، را به عنوان استاد راهنما و يا استاد مشاور پيشنهاد نمايند.

3- دانشجو و استاد راهنما مي بايد با هماهنگي مديريت ارتباطات پژوهشي و آموزشي موسسه،‌جهت دفاع از پروپوزال خود در جلسه گروه پژوهشي مربوطه در موسسه شركت نمايند.

4- در صورت تاييد نهايي پروپوزال در مؤسسه، دانشجو پيگيري لازم جهت نهايي كردن پايان نامه در دانشگاه را انجام داده و به اطلاع موسسه مي رساند.

توجه4: پس از نهايي شدن شرح خدمات پايان نامه در دانشگاه، چنانچه تغييراتي بوجود آيد كه مورد تاييد گروه پژوهشي مربوطه در موسسه نباشد، موسسه از حمايت پايان نامه اجتناب مي‌كند.

5- پس از نهايي شدن موضوع در دانشگاه، مؤسسه جهت حمايت از پايان نامه با دانشجو و استاد راهنماي مربوطه، توافقنامه حمايت از پايان نامه تحصيلي را منعقد مي‌نمايد.

6- دانشجو پس از تدوين پايان نامه مطابق با مقررات دانشگاه، يك نسخه نهايي از آنرا براي بررسي به مؤسسه ارسال مي‌نمايد.

7- موسسه فردي را به عنوان نماينده به دانشجو معرفي نموده تا دانشجو وي را مطابق با ضوابط دانشگاه، بعنوان يكي از داوران پايان نامه به دانشگاه معرفي نمايد.

8- پس از برگزاري جلسه دفاعيه در دانشگاه، دانشجو كليه اصلاحات خواسته شده در جلسه دفاعيه را در پايان نامه اعمال نموده و خاتمه پايان نامه را به همراه مدارك لازم مطابق با قرارداد، به مؤسسه اعلام مي‌نمايد. اين مدارك عبارتند از:

- يك نسخه از خلاصه و چكيده پايان‌نامه به دو زبان فارسي و انگليسي

- يك‌نسخه مقاله منتج از پايان‌نامه و ارائه مدرك پذيرش مجلات علمي پژوهشي و يا علمي ترويجي معتبر جهت چاپ

- دو نسخه كتبي از پايان‌نامه در قالب فرمت پيشنهادي مؤسسه به همراه فايل الكترونيكي مربوطه

تذكر1: دانشجو مي‌بايد ازنتايج پايان‌نامه خود،جلسه سخنراني پژوهشي را درموسسه جهت اطلاع رساني برگزار نمايد.

تذكر2: دانشجو بايد پيگيريهاي لازم را جهت دريافت مجوز چاپ پايان نامه با نام مؤسسه از دانشگاه بعمل آورده و در هنگام ارايه مدارك خاتمه پايان‌ نامه، مجوز مذكور را نيز تحويل موسسه نمايد.

تذكر3: دانشجو كتباً بايد اعلام نمايد كه در نسخه تحويل شده پايان نامه به دانشگاه، اين جمله درج گرديده است:    " اين پايان نامه با حمايت مالي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني به انجام رسيده است."

9- مؤسسه پس از بررسي و تاييد مدارك، (حداكثر ظرف يكماه) قرارداد را خاتمه يافته اعلام نموده و مطابق با ضوابط موسسه، حق الزحمه دانشجو و استاد راهنما را پرداخت مي‌نمايد.

 

       
     
   
 

 

 


فرم درخواست حمايت از پايان نامه  تحصيلي

شماره:

تاريخ:

شماره فرم :   01FD

شماره‌بازنگري :2

صفحه  1  از  1

پيوست:

         

 

 

دانشجو

 

عنوان پايان‌نامه:......................................................................................................................................................................................................................

نام دانشجو: .................................................................................................... دانشگاه :....................................................................................................... 

رشته تحصيلي :............................................................................................  مقطع تحصيلي:............................................................................................

تخمين مدت زمان تدوين : .................... ماه            تخمين هزينه: ....................................................................... ريال

نام استاد راهنما:.....................................................................

همكاري مورد درخواست :                               

r     حمايت مالي مؤسسه از پايان نامه در حال تدوين (پروپوزال مربوطه به پيوست مي‌باشد)

r     خريد حقوق پايان نامه‌ي موجود توسط مؤسسه( پايان نامه مربوطه به پيوست مي‌باشد)

آدرس:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... شماره تماس: .................................................  ..............................................................Email: ملاحظات:.................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................

امضاء دانشجو:

امضاء استاد راهنما :

مديريت ارتباطات

موضوع پايان نامه در راستاي ماموريت و محورهاي مطالعاتي مؤسسه  مي‌باشد r

                                                                                    نمي‌باشد r 

گروه پژوهشي متولي: .............................................................................................................................

تاييد مدير:

 

گروه پژوهشي

با توجه به برگزاري جلسه مورخ ........................ مديرگروه،دانشجو و استاد راهنما / كميته مشورتي گروه و مطابق بند ............ صورتجلسه مذكور با درخواست موافقت ‌گرديد r           موافقت نگرديد r 

موضوع پايان نامه در راستاي محور مطالعاتي ............................................................................................................................................... مي‌باشد.

مبلغ حق‌الزحمه دانشجو:...................................................... ريال        مبلغ حق‌الزحمه استاد راهنما:.......................................................... ريال

مدت زمان تصويب شده:............................... ماه

ملاحظات: ................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

تاييد مدير گروه:

 

مديريت ارتباطات

r  در تاريخ ........................... طي نامه شماره .....................................  نتيجه به دانشجو و استاد راهنما اعلام گرديد.

 

تاييد مدير:

 

               

توزيع نسخ: 1ـ گروه پژوهشي  2ـ مديريت تضمين كيفيت 

 


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->