ادبیات نظری

ادبیات نظری “مدیریت دانش مشتری”

معرفی محصول: امروزه مدیریت دانش از پایه های اساسی کسب و کار های موفق شده است. تعداد صفحات: ۱۵ صفحه منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در پایان فایل ذکر شده است.

ادبیات نظری “مدیریت دانش در سازمان “

معرفی محصول: دانش، دارایی واقعی سازمان هایی است که برای حضور موفق در عرصه پر رقابت جهانی و یکپارچگی سیستم ها، ارزش ها و منابع سازمانی خود تلاش می کنند. تعداد صفحات: ۲۸ صفحه منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در پایان فایل ذکر شده است.

ادبیات نظری ” موانع کارآفرینی در سازمان”

معرفی محصول: در منابع مطالعاتی مختلف، موانع و مشکلات زیادی برای کار آفرینی معرفی شده است، اما همه آنها تحت عنوان موانع کارآفرینی نبوده اند، بلکه به عنوان موانع خلاقیت و نوآوری و غیر توسعه داده شده اند. تعداد صفحات: ۱۶ صفحه منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در پایان فایل ذکر شده است.

ادبیات نظری “کارآفرینی سازمانی و سازمان کارآفرین “

معرفی محصول: کارآفرینی سازمانی، فرایندی است که طی آن سازمان فرصت های رشد و توسعه را تشخیص داده و با نوآوری و تخصیص مجدد منابع، ارزش های جدیدی را برای مشتری ایجاد می نماید. تعداد صفحات: ۱۶ صفحه منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در پایان فایل دکر شده است.

ادبیات نظری “کارآفرینی فردی “

معرفی محصول: مکاتب و گرایش های مختلف اقتصادی همواره به دنبال یافتن عامل اصلی ایجاد و توزیع ثروت و به عبارتی عامل ایجاد ارزش اقتصادی در جامعه بوده اند. تعداد صفحات: ۳۷ صفحه منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در پایان فایل ذکر شده است.

ادبیات نظری “استراتژی های رقابتی ( رهبری هزینه و تمایز و تمرکز )”

معرفی محصول: مفهوم رقابت جویی توسط محققان دانشگاهی در حوزه های مختلف علمی مورد بررسی قرار گرفته است.و تا کنون مطالعات قابل توجهی بر روی مفهوم رقابت، رقابتی بودن و رقابت جویی، چگونگی سنجش آن در سطوح تجمیعی متعدی مانند سطح شرکت، صنعت یا بخشی از آن و سطح ملت، عوامل تاثیرگذار بر روی عملکرد رقابت جویی و طریق بهبود آن انجام شده است. تعداد صفحات: ۱۳ صفحه منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در پایان فایل ذکر شد ...[ادامه مطلب]

ادبیات نظری “قصد خرید محصولات لوکس”

تعداد صفحات: ۱۹ صفحه منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در پایان فایل ذکر شده است.

ادبیات نظری “تجارت الکترونیک”

تعداد صفحات: ۲۰ صفحه منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در پایان فایل ذکر شده است.

ادبیات نظری “قصد خرید در بازاریابی و قصد خرید آنلاین”

تعداد صفحات: ۱۰ صفحه منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در پایان فایل ذکر شده است.

ادبیات نظری “تئوری رفتار برنامه ریزی شده در بازاریابی”

معرفی محصول: در سال ۱۹۶۴ رامی اظهار داشته که <ما در جستجوی چیز هایی هستیم که طلب می کنیم و احتمالا برای ما و دیگران لدت بخش هستند و فعالیت های ما در جهتی است که رسیدن و به دست آوردن آنها را ممکن می سازد>. تعداد صفحات: ۱۸ صفحه منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در پایان فایل دکر شده است.