بسته موضوعی مقالات

بسته مقالات پشتیبان ۲۰۱۹ ” نوآوری سازمانی”

بسته مقالات پشتیبان 2019 " نوآوری سازمانی"

بسته مقالات پشتیبان ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ “بازرگانی بین المللی”

بسته مقالات پشتیبان 2018 و 2019 "بازرگانی بین المللی"

بسته مقالات ۲۰۱۹ مربوط به “حسابداری- عملکرد مالی”

بسته مقالات 2019 مربوط به "حسابداری- عملکرد مالی"

بسته مقالات ۲۰۱۹ مربوط به “بانکداری الکترونیک”

بسته مقالات ۲۰۱۹  مربوط به “بانکداری الکترونیک“ پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات: تحلیل ابعاد کیفی وبسایتهای بانکداری الکترونیک با روش تاپسیس ( مقاله ۱). تاثیر نوع وظیفه و تکنولوژی بر استفاده عملکرد فردی مشتریان از موبایل بانک با توجه به نقش میانجی  تناسب وظیفه- فناوری و نقش تعدیلگر ابعاد فرهنگی (مقاله ۲). تاثیر کیفیت وبسایت و خدمات مشتریان بر قصد پذیرش خدمات ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ مدیریت دولتی- تحول سازمانی

بسته مقالات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹  مربوط به “بازاریابی اینترنتی“ پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات: بررسی موانع تغییر سازمانی در جهت پایداری سازمانی و عملکرد پایدار با رویکرد تاپسیس ( مقاله ۱) ۲٫       بررسی تاثیر ابعاد آمادگی سازمان در جهت تغییر به سمت نوآوریهای دیجیتال بر اثربخشی پیاده سازی نوآوری ( مقاله ۲) ۳٫       بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه سبز بر عملکرد محیطی و ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ مربوط به ” مدیریت زنجیره تامین سبز”

نام محصول:  بسته مقالات ۲۰۱۸   و ۲۰۱۹ مربوط به ” مدیریت زنجیره تامین سبز”  پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات: .       تاثیر آگاهی مشتریان بر پایداری زنجیره تامین شرکت با توجه به نقش میانجی قابلیت پایداری زنجیره و نقش تعدیلگر مشارکت تامین کنندگان ( مقاله ۱). تاثیر ابعاد پایداری زنجیره تامین ( پشتیبانی سبز همکارانه، تبادل و اشتراک اطلاعات با مشتریان و تامین کنند ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ مربوط به “تجارت الکترونیک و رسانه های اجتماعی”

بسته مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ مربوط به “تجارت الکترونیک و رسانه های اجتماعی” پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات: بررسی تاثیر ابزارهای  بازاریابی الکترونیک بر تمایلات رفتار خرید اکتشافی با توجه به نقش میانجی بازاریابی الکترونیک  ( مقاله ۱ دارای پرسشنامه). تاثیر بازاریابی یکپارچه بر پذیرش بازاریابی الکترونیک و خلق ارزش مشترک با مشتریان و فرئوشندگان با توجه به نقش میانج ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ مسئولیت اجتماعی سازمانی

نام محصول:  بسته مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ مربوط به “مسئولیت اجتماعی سازمانی “ پایگاه مقالات: Science Direct   شرح موضوعات مقالات: ۱٫       رابطه بین مسئولیت اجتماعی، اعتبار سازمان و برندسازی کارکنان ( مقاله  ۱). ۲٫     یک رویکرد شناختی به مسئولیت اجتماعی سازمانی در شرکتهای خانوادگی ( مقاله ۲). ۳٫    هنجارهای محلی، مسئولیت اجتماعی سازمان و ارزشهای بنگاه ( مقاله ۳). ۴٫     فعالیتهای جامعه محور ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات ISI 2018 ” زنجیره تامین سبز”

بسته مقالات ISI  ۲۰۱۸ “ زنجیره تامین سبز” پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات:  ۱٫     تاثیر حمایت مدیر ارشد و حکمرانی رابطه مند در سازمان بر یکپارچگی زنجیره تامین سبز با توجه به نقش تعدیلگر محرکهای مشتری محور و محرکهای قیمتی ( مقاله ۱). ۲٫      تاثیر فرایندهای مدیریت  زنجیره تامین سبز بر بهبود قابلیتهای رقابتی عملیاتی ( مقاله ۲) ۳٫      تاثیر فرایندهای مدیریت ز ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات ISI 2018 ” میراث برند”

بسته مقالات ISI  ۲۰۱۸ “ میراث برند” پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات: بررسی سوابق و پیامدهای میراث برند در صنایع خدماتی ( مقاله A) شناسایی پیامدهای شناختی میراث برند در صنایع خدماتی (مقاله B ) شناسایی محرکها و نتایج میراث برند در صنایع تکنولوژیک و انلاین (مقاله D ) بررسی نقش تعدیلگر میراث برند در تاثیر اخلاقیات درک شده مشتریان از برند بر ارزش ویژه برند (مقاله ...[ادامه مطلب]