پیشینه پژوهشی

پیشینه تجربی مطالعات خارجی مفهوم” جهتگیری استراتژیک سازمان”

پیشینه تجربی مطالعات خارجی مفهوم” جهتگیری استراتژیک سازمان”

معرفی محصول: جهت گیری استراتژیک به "اصولی راهبردی اطلاق می شود که به طور مستقیم درفعالیت های تولیدی و عملکردی یک کسب و کار،  برای حصول اطمینان ازبقاء و بهبود عملکرد در نظر گرفته می شوند. برخی از محققان مدیریت، واژه جهت گیری  استراتژیک را با واژگان استراتژی رقابتی و استراتژی های تجاری مترادف دانسته اند. در این محصول ۸ تحقیق خارجی برای استفاده در پیشینه تجربی مطالعاتی  پژوهشهایی ...[ادامه مطلب]